Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

Świadczeniami medycznymi bez kolejki w naszej przychodni objęci są: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.), uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna

Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)

1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4. 6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.

Poradnia rehabilitacyjna - pacjenci zgłaszający się na wizytę lekarską proszeni są, jeżeli mają w swoim posiadaniu, o przynoszenie ze sobą wyników badań (RTG, USG, badania krwi).

Uprzejmie przypominamy, że w gabinetach rehabilitacji obowiązuje obuwie zastępcze.

Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne ważne jest 30 dni.

Kardiolog - badania wymagane na pierwszej wizycie potwierdzające rozpoznanie/podejrzenie ze skierowania:

- choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze - cholesterol  i glukoza (cukier) we krwi

- niewydolność serca i wada serca - RTG klatki piersiowej

- zaburzenia rytmu - potas we krwi, TSH (tarczyca)

Do rejestracji, do specjalistów kardiolog, reumatolog, rehabilitacja konieczne są dokumenty:

- dowód osobisty

- skierowanie (jeśli jest to pierwsza wizyta)

Godziny rejestracji pacjentów są godzinami orientacyjnymi, mogą ulec przesunięciu ze względu na charakter pracy lekarza oraz indywidualną potrzebę pacjenta.