Ułatwienia dostępu

eWUŚ

Sprawdzenie uprawnień w eWUŚ krok po kroku:

•    podajesz w rejestracji swój numer PESEL,
•    potwierdzasz swoją tożsamość jednym z trzech dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy,
•    w przypadku dziecka objętego obowiązkiem szkolnym (do  ukończenia 18. roku życia) pokazujesz aktualną legitymacja szkolną.
 
Jeśli twoje składki opłacane są prawidłowo, twoje dane wyświetlają się na zielono, jeśli są jakieś nieprawidłowości, system oznaczy cię na czerwono.
Kiedy płacisz składki a nie ma cię w eWUŚ.

Jeśli wyświetlasz się na czerwono, a wiesz, że składki są opłacane możesz wypełnić oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak wypełniać oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej


Jeśli nie masz przy sobie dokumentów, możesz złożyć oświadczenie, że jesteś ubezpieczony. W oświadczeniu trzeba będzie podać imię, nazwisko i PESEL. Jeśli podasz nieprawdę, NFZ zażąda od nas zwrotu kosztów leczenia.

Jeśli jesteś osobą, która ma prawo do świadczeń na podstawie tzw. przepisów unijnych*, Twoje prawo do świadczeń nie jest weryfikowane przez system eWUŚ.
W takim przypadku zostaniesz poproszony o okazanie jednego z wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:
•    Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
•    Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,
•    Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    formularza E112/S2/S3,
•    formularza E123/DA1.
 

* Przepisy określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L.2004.166.1, z późn. zm.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r., dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L.2009. 284.1 z późn. zm.)